Ферма за добив на криптовалути Облачен добив на криптовалути Договор за добив на криптовалути

Ферма за добив на криптовалути Облачен добив на криптовалути Договор за добив на криптовалути
Добив на Биткойн
Добив на Zcash
Добив на Ethereum
Добив на Dash
Добив на Litecoin
Добив на Monero
Добив на Bitcoin Gold
Хардуерно базиран токен

#ферма #криптовалута #Биткойн #Zcash #Ethereum #Dash #Litecoin #Monero #BitcoinGold #HBToken

http://crypto-cloud.bg/

Реклама
Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.1.08-0027

P1040173_

На 16.12.2014 г. в 10:30 часа се проведе заключителна пресконференция по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Сред основните цели на проекта са:
• повишаване качеството на предлаганата услуга;
• повишаване конкурентоспособността на Университета;
• адаптивност към съвременните пазарни изисквания;
• модернизация на управлението и технологиите в Университета;
• подобряване на обслужването и документооборота;
• оптимизиране и повишаване на контрола на всички основни и спомагателни процеси.

P1040182_

На проведената заключителна пресконференция в хотел „България“, зала „Компас“ – Бургас, бяха представени постигнатите резултати до момента. По време на пресконференцията бяха представени и очаквани резултати от внедряването на електронната система за документооборот:

• Усъвършенстване системата за управление на Университета;
• Осигуряване на услуги с по-висока добавена стойност;
• Повишаване ефективността и ефикасността на управленските процеси;
• Подобряване реализацията на образователния продукт и на продукта от научно-развойна дейност;
• Повишаване конкурентоспособността на Университета;
• Подобряване управлението на процесите и прилагане на принципа на непрекъснатото подобряване;
• Оптимизация на процеса за управление на човешките ресурси;
• Осигуряване на сигурност на информацията, чрез осигуряване на различни нива на достъп;
• Подобрява се оперативната дейност, чрез анализ на оперативните процеси;
• Намаляване на себестойността и административните разходи;
• Подобряване на качеството на работните процеси и крайната услуга.

P1040199_

С презентации на пресконференцията участваха ръководителят на проекта – доцент Братой Копринаров и представители на фирмата, разработила софтуера за електронно управление на документи. Проектът предизвика интерес у присъстващите и бяха осъществени дискусии по време на презентацията.

Бургаски университет представи резултати от проект на пресконференция

null

Резултатите до момента по проект BG051PO001-3.1.08-0027 „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“ бяха представени днес в зала „Компас“ на хотел „България“ в Бургас.

Пред над сто присъстващи ръководителят на проекта представи чрез MS PowerPoint презентация изпълнените дейности и постигнати цели до момента. След него експерт по проекта, доцент Магдалена Миткова, също представи своя презентация. На събитието присъстваха служители на университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, преподаватели, докторанти и представители на медии.

Някои от изпълнените дейности по проекта са Сформиране на екип за организация и управление на проекта, Разработване на концепция за въвеждане на система за електронен документооборот и Изпълнение и техническа обезпеченост на системата за електронен документооборот.

След официалната част на пресконференцията участниците продължиха разговори с членове на екипа по проекта и свои колеги на организиран по проекта коктейл.

null

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »

Проведоха се обучения по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“

ИзображениеНа 09.06.2014 г. и 10.06.2014 г. се проведоха обучения на потребителите с оглед осигуряване на необходимата административна, технологична и организационна помощ при реализиране на системата за електронен документооборот. Обученията са част от дейност четири на проект BG051PO001-3.1.08-0027 „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“. В обучението участваха преподаватели и служители, които се запознаха с основните операции в системата за електронен документооборот.

Изображение

Обучаемите придобиха нови знания и умения, което ще спомогне за правилното функциониране на системата в университета. Чрез обученията се цели и подпомагане практическото преминаване към електронните услуги. Обученията постигат и повишаване капацитета на кадрите в администрацията, отговорни за изпълнение на системата за електронен документооборот, което е и в основата на ефективното и ефикасно функциониране на управленските процеси.

Изображение

Проектът съответства на целите на ОП „“РЧР““ да се подобри качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване. По-специално проектът съответства на целите на ос 3 на ОП „“РЧР““ за „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Лятна предприемаческа програма за студенти от България

Лятна предприемаческа програма за студенти от България

Уважаеми студенти, предоставяме на вашето внимание ЛЯТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ПРОГРАМА. Тя дава възможност на 30 български студенти да заминат на интензивно 5 седмично обучение по предприемачество в САЩ, през лятото. Програмата се финансира от Фондация „Америка за България“ и покрива 100% от разходите за храна, спане и пътни.
По време на пет седмичното интензивно обучение по предприемачество участниците ще усвоят основи на бизнеса, необходими за успех във всяко предприемаческо начинание. Занятията се извършват във водещи американски училища като Babson College, а лектори са успешни американски предприемачи и изпълнителни директори. Обучението се състои в две основни части – часове по бизнес и практически умения. Натрупаните бизнес знания по време на обучението се тестват в екипни студентски проекти. В лятната предприемаческа програма обучаемите работят в екипи до шест човека в опит да управляват или създадат бизнес.
Крайният срок за кандидатстване е 3 февруари 2014 г.

Повече информация относно програмата можете да намерите на адрес http://www.iie.org/en/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program/SEP .

За контакти: bylp@iie.org

Публикувано в Без категория. Етикети: , , , , . Leave a Comment »

Свежа реклама с Майк Тайсън, Денис Родман и Ивендър Холифийлд

Публикувано в Без категория. Етикети: , , , . Leave a Comment »

10 съвета за успешни предприемачи

Публикувано в Без категория. Етикети: , , , . Leave a Comment »

http://cmpconsult.com/bg/view/277

http://cmpconsult.com/bg/view/277

15 полезни видео интервюта с успешни предприемачи

Публикувано в Без категория. Етикети: , , , . Leave a Comment »

уролог в Бургас

уролог в Бургас

Доктор Николай Миринчев, уролог в Бургас

Публикувано в Без категория. Етикети: , , . Leave a Comment »

Проведе се втора работна среща по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

На 02.07.2013 г. се проведе втора работна среща по проект „Усъвършенстване системата за управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“, договор № BG051PO001-3.1.08-0027. На срещата бяха поканени и присъстваха II-ро ниво потребители на системата за електронен документооборот – ръководители на катедри и заместник ръководители на катедри.Изображение

Присъстващите на срещата получиха детайлна информация относно дейностите, целите и обхвата на проекта. Ръководителят на проекта, доц. Братой Копринаров, даде старт на дискусия между всички присъстващи на срещата.

В продължение на повече от един час участниците в дискусията обсъждаха възможностите при въвеждане на електронна система за документооборот. Бяха обсъдени ползите и рисковете при наличие на подобна система.

Ръководителите на катедри и заместник ръководителите на катедри представиха своите предложения относно типовете документи, които биха могли да бъдат заложени при изпълнението на електронната система.

Повече информация: http://projects.btu.bg/index.php

Публикувано в Без категория. Leave a Comment »